Menu Zamknij
ŚWIADCZENIA

Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

Szczegółowy zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych przedstawia się następująco:

   • Badanie i porada lekarska w miejscu udzielania świadczeń, a przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta również w warunkach domowych;

   • Diagnostyka i leczenie w ramach kompetencji;

   • Kierowanie na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe i do opieki długoterminowej;

   • Zlecenia na transport sanitarny (przewóz pacjentów);

   • Kierowanie w uzasadnionych przypadkach na badania dodatkowe (laboratoryjne, RTG, USG);

   • Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą, wykonywanie badań bilansowych i wizyt patronażowych;

   • Orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia (z wyłączeniem przepisów medycyny pracy);

   • Zapobieganie urazom i chorobom poprzez profilaktykę i szczepienia ochronne określone programem szczepień ochronnych;

   • Opieka nad niepełnosprawnymi;

   • Promocja zdrowia i profilaktyka chorób.

   • Diagnostyka i leczenie w ramach kompetencji;

   • Kierowanie na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe i do opieki długoterminowej;

   • Zlecenia na transport sanitarny (przewóz pacjentów);

   • Kierowanie w uzasadnionych przypadkach na badania dodatkowe (laboratoryjne, RTG, USG);

   • Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą, wykonywanie badań bilansowych i wizyt patronażowych;

   • Orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia (z wyłączeniem przepisów medycyny pracy);

   • Zapobieganie urazom i chorobom poprzez profilaktykę i szczepienia ochronne określone programem szczepień ochronnych;

   • Opieka nad niepełnosprawnymi;

   • Promocja zdrowia i profilaktyka chorób.

   • Rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych;

   • Opieka nad ciężarną poprzez monitorowanie przebiegu ciąży, wyznaczanie terminów lekarskich wizyt kontrolnych i ścisłe współdziałanie w tym zakresie z lekarzem Poradni Ginekologiczno-Położniczej;

   • Realizacja wizyt patronażowych w warunkach domowych;

   • Opieka nad kobietą w połogu oraz noworodkiem do 6 tygodnia życia;

   • Planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjno-położniczej;

   • Ocenianie skuteczności zastosowanych procedur pielęgnacyjnych-położniczych;

   • Realizacja zleceń lekarskich;

   • Udzielanie w określonym odrębnymi i szczegółowymi przepisami zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych samodzielnie;

   • Edukacja zdrowotna, promocja zdrowia i profilaktyka chorób.

   • Rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta;

   • Rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych;

   • Planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej;

   • Ocenianie skuteczności zastosowanych procedur pielęgnacyjnych;

   • Realizację zleceń lekarskich;

   • Wykonywanie testów przesiewowych u dzieci oraz wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej;

   • Pobieranie materiałów do badań diagnostycznych; w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta również w warunkach domowych;

   • Edukacja zdrowotna, promocja zdrowia i profilaktyka chorób.

   • Wykonywanie i interpretacja testów przesiewowych oraz kierowanie postępowaniem po przesiewowym;

   • Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;

   • Sprawowanie czynnej opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością;

   • Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;

   • Prowadzenie u uczniów szkół podstawowych grupowej profilaktyki fluorkowej;

   • Udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej

NZOZ Zespół Lekarski OSIĘCINY

Jest częścią Grupy:

Dane:

NZOZ Zespół Lekarski
Osięciny Sp. z o.o.

NIP: 8891388061
Regon: 910958109

Kontakt: